Предавања

Термоелектране на нуклеарна горива јуче, данас, сутра - проф. др М. Месаровић

30.03.2022, Свечана сала Грађевниског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Миодраг Месаровић
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
На изборној скупштини Академје инжењерских наука Србије, одржаној 30.03.2022. године, професор др Миодраг Месаровић је одржао предавање под називом "Термоелектране на нуклеарна горива - јуче, данас, сутра"
Термоелектране на нуклеарна горива
више...

Генетика и оплемењивање стрних жита

11.03.2020, Грађевинки факултет,Свечана сала,18х
Предавач: Проф.Др Ново Пржуљ (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење биотехничких наука
„Генетика и оплемењивање стрних жита“ У беседи представиће се вишедеценијски рад на оплемењивању стрних жита – јечма, овса и ражи, чији је резултат 90 признатих сорти у Србији и иностранству. Такође, представити ће се и истраживања током стварања нових сорти – генетичка варијабилност стрних жита; толерантност на абиотичке факторе –температурни и водни стрес, генетичка контрола акумулације и транслокације органске материје, растење и развиће биљака и интеракција генотип/спољна средина и њихов ефекат на реализацију приноса и квалитета.
више...

Принципи и примена система интегрисаних мера за сузбијање корова у усевима

11.03.2020, Грађевински факултет,Свечана сала,18х
Предавач: Проф. Др Милена Симић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење биотехничких наука
У интензивној ратарској производњи је уобичајена употреба средстава за заштиту усева од болести, штеточина и корова. Штетни организми смањују принос усева током гајења, као и након складиштења, за 20-40% од чега корови проузрокују око 1/3 штета. С друге стране, појава резистентности корова, штеточина и патогена, загађење агроекосистема па и угроженост здравља људи услед примене пестицида свакодневна су појава. Да би се смањиле штете по животну средину, потребно је корове, као и остале штеточине, сузбијати интегрисаним приступом односно креирати систем мера којима би се плански и дугорочно смањила бројност штетних организама. У коровским заједницама Србије је, услед дугогодишње примене хербицида,...
више...

Утицај развоја информационих технологија на занимања и садржаје високошколских програма из области рачунарства

17.04.2019, Свечана сала грађевинског факултета, 18х
Предавач: Проф. емеритус др Душан Старчевић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Апстракт: Предавање је посвећено анализи утицаја промена у подручју информационих технологија на развој привреде и друштва. Описаће се основне одлике информационих технологија и начин њиховог дејства на савремену економију у процесу познатом као “дигитална трансформација друштва”. Осврнућемо се на утицај рачунарских компоненти и програма на еволуцију традиционалног значења термина производ и услуга, како бисмо разумели будуће процесе промена у друштву и припремили се за њих. Полазећи од постојећег стања, броја и профила запослених у области информационих технологија у САД-у, и увида у нове информационе технологије, даће се оцена њиховог утицаја на затечена и нова занимања. Имајући у виду кључне информационе технологије...

више...

Специфичности израде бизнис планова у пољопривреди

13.03.2019, Свечана сала грађевинског факултета, 18х
Предавач: Проф.др Зорица Васиљевић,дописни члан АИНС (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење биотехничких наука
Абстракт.Бизнис план (пословни план) представља елаборат који садржи елементе једног пословног подухвата који намерава да реализује одређено предузеће, породично пољопривредно газдинство, задруга или неки други субјекат. Овим документом прецизно се дефинише редослед свих пословних активности које се предузимају при оснивању одређене производње, задруге или предузећа, отпочињању новог пословног подухвата или планирању постојећих пословних активности. Бизнис план служи за интерну и/или екстерну употребу. Интерно, служи руководству и запосленима у предузећу или задрузи, односно члановима газдинства, да континуирано прате, коригују и унапређују пословне процесе у свом пословању, проширују производне капацитете, остварују нове пословне подухвате и, генерално, побољшавају успешност целокупног пословања. Екстерно,...
више...

Могућности побољшања економичности рада железница Србије

09.01.2019, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. емеритус др Реља Јовановић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Могућности побољшања економичности рада преко подизања нивоа безбедности железнице србије, применом нових знања и вештина техничког кадра свих нивоа образовања Апстракт: Око пола века је прошло како се приступило модернизацији железница ових простора (мрежа бившег ЈЖ-а). Паралелно, укидањем ГЂЖ, Републичке железнице су се, као и Републике, осамосталиле, а кадровски потенцијали су се оријентисали на увоз модернијих возила-вагона, локомотива, моторних гарнитура, механизације за одржавање пруга и др. Међутим, занемарује се одржавање нових средстава (посебно витални делови и склопови), што у Србији толерише Инспекција железничког саобраћаја. Возила се често пуштају у саобраћај након неадекватних или никаквих тестова! У великом обиму се не обрађују техничка...
више...

Геохемија, генеза и трансформације боксита

12.12.2018, Удружење "Милутин Миланковић"
Предавач: Проф. др Адам Дангић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Алуминијум је у земљиној кори обилно заступљен у виду алумосиликатних минерала због геохемијског афинитета Ал и Си. Боксит, једина руда алуминијума, настаје површинским распадањем алумосиликата у латеритским условима и у карсним депресијама, када се кида веза Ал-Си и формирају минерали Ал-оксихидроксиди. Геохемијске и минералошке карактеристике боксита зависе од састава матичног материјала, услова бокситизације, геохемијских процеса и трансформација током дијагенезе и епигенезе лежишта. Каолинизација боксита, ретроградни епигенетски процес у односу на бокситизацију, одвија се кроз Си-метасоматозу у интеракцији подземна вода-боксит. Посебан тип секундарних лежишта карсних боксита детритични боксит са црвеницом настаје у специфичним геохемијским условима.
више...

Пројектовање затварања историјских депонија у Србији

12.12.2018, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мића Јовановић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
У хијерархији управљања отпадом, депоновање се класификује као најмање пожељна, ипак неизбежна категорија. У већини земаља у развоју оно представља доминантни облик у структури управљања чврстим отпадом. Процењује се да се у Србији, од укупне количине отпада, рециклира мање од 5%, док се сав остали отпад депонује. У Србији је идентификовано 3500 сметлишта (тзв. „застарелих историјских депонија“). Нека од њих су легална одлагалишта отпада, док нека нису. Национална стратегија управљања отпадом предвиђа концентисање одлагања отпада на далеко мањем броју депонија, уз изградњу до тридесет регионалних депонија. За преостала легална и дивља сметлишта, предвиђено је затварање. Депоније су индустријски објекти чија...
више...

Глобални и регионални изазови очувања и развоја подземних водних ресурса Србије

05.12.2018, Удружење "Милутин Миланковић"
Предавач: Проф. др Зоран Стевановић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Данас се у Србији између 70 и 75% становништва снабдева пијаћом водом са изворишта подземних вода. И поред честих ранијих недоумица о количинама и расположивости подземних водних ресурса Србије њих има довољно за дугорочно и поуздано снабдевање становништва и индустрије Србије, бар оних корисника на подручју где је и до сада њихово коришћење било доминантно. Међутим, ресурси подземних вода су неједнако просторно и временски дистрибуирани и потребан је значајан и континуални напор стручњака хидрогеологије, и не мање водопривреде, да се они одрживо и рационално користе и, што је најважније, штите од загађивања. Током седамдесетих година 20. века када је учешће...
више...

Основне црте геотектонских догађања у медитеранском подручју током последњих 2,5 милијарде година (протерозоик - фанерозоик)

28.11.2018, Удружење "Милутин Миланковић"
Предавач: Проф. др Радуле Поповић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Балканско полуоствро представља мозаик хетерогених геотектонских блокова ствараних у разним временима и просторима, почев од пре више од 2 милијарде година закључно са најновијим геотектонским догађајима. На основу распрострањења трилобита Сyнхомалонотус тристани, односно Цалyмене тристани, дошло се до претпоставке да су у ордовицијуму (пре око 450 милиона година) стари геотектонски блокови на данашњем Пиринејском полуострву, Сардинији, затим пелагонско-родопски, Мендерес, анатолиски масиви, сиријски кристалин, припадали јединственом Медитеранском субконтиненту који се током горњег протерозоика одвојио од суперконтинента Гондване (на коме је такође нађен исти фосил: Либија, Мароко), том приликом се између них формирао океан - Прототетис. Истовремено на супротној страни, поменутог...

више...

design by Milica Popović
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"