Скупштина

Скупштина је највиши орган Академије и чине је редовни, дописни, почасни и чланови саветници. Oдржава се најмање једном годишње.

Скупштина Академије:

  • Доноси Статут Академије и његове измене и допуне;
  • Одлучује о избору чланова Академије;
  • Одлучује о образовању одељења;
  • Бира председника , потпредседника и Надзорни одбор Академије;
  • Разматра резултате рада Академије;
  • Доноси план рада;
  • Доноси финансијски план и усваја завршни рачун;
  • Одлучује о међународној сарадњи и учлањењу у одговарајуће иностране академије и слична друштва;
  • Ради друге послове утврђене Статутом.

Скупштина пуноправно одлучује ако јој присуствује више од половине укупног чланства, изузев при избору нових чланова Академије, где је потребно најмање две трећине чланова утврђеног кворума. Одлуке Скупштине су пуноважне ако за њих гласа више од половине присутних чланова Академије. Начин рада Скупштине се утврђује пословником који доноси Скупштина.

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх