Предавања

“Инжењерско-технолошка сарадња између Кине и Србије и развој кинеских frontier технологија”

29.06.2015, 10.30 часова, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Професор Xu Kuangdi (Биографија)
Одељење/Институција: Кинеска академија инжењерских наука - CAE
Професор Xu Kuangdi одржаће предавање на Сталном семинару АИНС у понедељак, 29. јуна 2015. године у 10.30. часова у Свечаној сали на Грађевинском факултету у Београду. Предавању ће присуствовати чланови делегације CAE а позвани су и представници министарстава и важних институција из земље. Циљ овог предавања је успостављање чвршћих начно-стручних и економских односа између Народне Републике Кине и Републике Србије. Биће истакнуте савремене кинеске граничне технологије, илустроване примерима из производње нерђајућег челика. Посебна пажња биће усмерена на изградњу железничких пруга и возова за постизање великих брзина.
више...

Мерење ефикасности војних технологија и модерних војних организација

24.06.2015, 18.00 часова, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Момчило Милиновић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
У оквиру излагања биће дат осврт на нове концепције ратовања и војних и цивилних сукоба и у складу са тиме нових интегрисаних појмова војних перформанси и војне организације са борбеним технологијама. Анализираће се значај појма интер и интра операбилност и њихов утицај на војну технологију, организацију и укупну борбену ефикасност. Савремена технолошка решења наоружања и војне опреме биће анализирана кроз ревидиране захтеве савремених питања ратовања и одбране. Анализираће се и утицај савремених концептуалних решења војске на развој њених нових војних технологија.
више...

Како зауставити даље пропадање села и сточарства у брдско-планинским и пограничним подручјима наше земље?

10.06.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Ратко Лазаревић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење биотехничких наука
Према попису становништва (2011), наша земља има 7.120.666 становника, од којих на селу живи око 3 милиона или 41%, док на брдско-планинским и пограничним подручјима живи око 1.400.000 становника или 20% од укупног броја у Републици. Просечна старост носиоца газдинства је 59 година, док их је већина између 55 и 60 година (65%) а само 35,9% између 35 и 55 година. На брдско-планинским и пограничним подручјима производњом говеда и оваца бави се 127.180 газдинстава или 32,3% у укупном броју у Србији. Ова газдинства гаје 259.552 грла говеда и 606.101 грло оваца, што је 28,6%, односно 34% у укупном броју Србије. Становништво са...

више...

Хоће ли машине искоренити људе?

03.06.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Као гост АИНС - Станко Стојиљковић
Одељење/Институција: Гост предавач
Постоји ли коначна граница израчунавања? Шта може компјутер од 33 кубита? Колико података стаје у капи ДНК?? Када ће се венчавати људи и роботи? Каква судбина чека данашњег човека? Како склопити живот од атома и молекула? Да ли после човека долази натчовек? Могу ли машине имати свест?
Плакат за предавање
више...

Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене

20.05.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Драган Радојевић, научни саветник (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Поводом 50. годишњице објављивања рада ФАЗИ СКУПОВИ Проф Лотфи Задеа Драган Радојевић, Научни саветник Института Михајло Пупин, одржао је предавање на тему: Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене У уводном делу дат је приказ конвенционалне фази логике, теориске основе и њен значај. Конвенционална фази логика почива на принципима математичке више-вредносне логике која, за разлику од класичне логике и теорије вероватноће, није у оквиру дефинисаном Буловом алгебром. Ова чињеница има за последицу проблеме који се јављају у захтевнијим применама као што су: вештачка интелигенција, теорија концепата, теорија прототипова, релацијама сличности и поретка итд. У оквиру...

више...

Семинар „Инжењерство, индустријске технологије и друштво“

17.11.2014, Регионална канцеларија Нови Сад
Предавач: Проф. др Петар Петровић (Биографија)
Одељење/Институција: Инжењерска комора Србије
Семинар је организован за чланове Инжењрске коморе Србије у просторијама регионалне канцеларије у Новом саду. Главни предавач био је проф. др Петар Петровић, председник Међуодељенског одбора за технолошке платформе АИНС. Учествовали су и чланови АИНС - Владимир Милачић, Мирољуб Аџић и Милољуб Смиљанић и председник УО Инжењерске коморе Србије Милован Главоњић. Присутни су учествовали у дискусијама по изложеним рефератима.

више...

Нова енергетска политика у хидро бизнису – Реконструкција великих хидроелектрана

11.06.2014, Свечана сала грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Александар Гајић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Нова енергетска политика условљена је уским радним подручјем термоелектрана, потенцијалним ризиком нуклеарних електрана, ограниченим ресурсима нафте, угља и гаса и новим еколошким захтевима. Узимајући у обзир да су обовљиви извори енергије, посебно соларна и ветроенергија зависни од климатских услова то хидроенергија заузима нову и посебну улогу у енергетским системима развијених великих земаља. Основни циљ хидроелектрана постаје не производња већ њихова снага, а главни захтеви при реконструкцији и ревитализацији поред повећања ефикасности и снаге хидроагрегата су побољшање сигурности, поузданости и расположивости. У овом раду биће приказана високопритисна хидроелектрана са три резервоара и два доводна канала, дугачким тунелом са водостаном,...

више...

Технолошко пројектовање депонија у Србији

14.05.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мића Јовановић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Депоновање отпада је актуелна област технолошког пројектовања у функцији значајних промена система интегрисаног управљања отпадом у Србији. Ваљано израђени технолошки пројекти изградње и/или затварања депонија требало би да осигурају безбедно одлагање комуналног и индустријског отпада, уз минималне негативне утицаје на животну средину. Предавање ће анализирати следеће: • Стање депонија у Србији; • Најбоље доступне технике изградње депонија; • Кључне елементе технолошког пројектовања депонија; и • Куда и како даље у технолошком пројектовању депонија? У кључне елементе технолошког пројектовања савремених депонија спадају: а) програм депоновања, б) обезбеђивање водонепропусности дна и прекривног слоја, ц) сакупљање и третман процедних вода, д) сакупљање, третман и искоришћење депонијског гаса и е) затварање депоније. Предавање...
више...

Човек под вибрацијама моторних возила - решење проблема

23.04.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мирослав Демић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Корисници моторних возила су изложени штетном дејству вибрација, буке и микроклиме у возилу, али ће се, у предавању, пажња посветити вибрацијама моторних возила. Вибрације изазивају замор, посебно возача, и тиме директно утичу на безбедност саобраћаја.... Оне се на кориснике моторних возила преносе локално (преко команди), или преко целог тела (седишта). У пракси постоји неколико приступа пручавању овог проблема, али ће током предавања бити веома детаљно објашњен инжењерски приступ дефинисању прихватљивих критеријума уз делимичан приказ ауторових резултата. Када се поседују одговарајући критеријуми (у светској литератури не постоје опште прихваћени ставови о томе), у пракси се проблем минимизације замора корисника моторних возила под...
више...

Аналитичка хемија - развој и примена у хемијском инжењерству

02.04.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Љубинка Рајаковић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Приказаће се резултати вишегодишњег научног и стручног рада који су груписани у четири основне области: I. РАЗВОЈ И ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ АНАЛИТИЧКИХ МЕТОДА за одређивање микроколичина елемената, једињења и специја (арсен, јони тешких метала, бор, цијаниди, халогени) које битно утичу на физичко-хемијска својства материјала. Ове методе су препознатљиве као техничке, елементарне анализе, макро и микро анализе, од класичних до инструменталних а имају посебан значај за индустрију и заштиту животне средине (анализа воде, земљишта, угља, пепела, чврстог отпада). II. ИСТРАЖИВАЊЕ СЕПАРАЦИОНИХ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА (јонске измене, адсорпције, хемисорпције) којима се ефикасно уклањају најтоксичнији загађивачи из воде и ваздуха (од припреме ултрачистих индустријских вода у термоенергетским системима,...
више...

design by Milica Popović
врх