Председништво

Председништво Академије је извршни орган Скупштине. Академијом руководи Председништво сачињено од председника, потпредседника, генералног секретара и секретара одељења. Представништво Академије руководи целокупним радом Академије, доноси одлуке о сазивању Скупштине, утврђује дневни ред и програм рада.

Председник заступа и представља академију, стара се о извршењу одлуке Председништва и Скупштине, овлашћен је финансијски налагодавац, што може пренети на потпредседника или генералног секретара, у изузетно хитним случајевима решава и питање надлежности Председништва, уз обавезу да о томе обавести Председништво на првој наредној седници.

Потпредседник обавља оне послове за које га овласти председник. Потпредседник замењује председника када он није у могућности да обавља предвиђене послове.

Председништво именује генералног секретара Академије на период од четири године. Генерални секретар Академије припрема предлоге одлука Председништва, води текуће послове Академије, помаже председнику и потпредседнику у њиховом раду, обавља друге послове утврђене овим Статутом.

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх