Одбори

Одбори и друга радна тела могу се формирати као стална или повремена тела. Одбори се формирају за реализовање појединих програмских задатака у појединим областима рада Академије.

Одбори могу бити одељенски и међуодељењски.

Међуодељењски одбори се формирају за активности које су заједничке за више одељења. Одлуке о организовању одбора доноси Председништво.

Чланови одбора и других радних тела бирају се из редова чланова Академије и из редова истакнутих научника и стручњака инжењерских дисциплина,а посебно из редова сарадника организација партнера.

Међуодељенски одбори су:

  1. Међуодељенски Одбор за националне технолошке платформе Србије - МОНТПС
  2. Међуодељенски Одбор за енергетику - МОЕ
  3. Међуодељенски Одбор за међународну сарадњу - МОМС
  4. Међуодељенски Одбор за образовање - МОО
  5. Међуодељенски Одбор за публикације - МОП
  6. Међуодељенски Одбор за храну - МОХ

design by Milica Popović
врх