Ставови

СТАВ О ПОТРЕБИ ХИТНОГ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ И ДРУГИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ САГРАЂЕНИ НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И У ЗОНАМА ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

24.10.2018

У вези са заштитом животне средине у Републици Србији, а посебно на подручју Града Београда неопходне су хитне мере: (а) Што хитније доношење решења о одбијању легализације за све објекте који су саграђени на водном земљишту и у зонама заштите изворишта. (б) Потребно је да се наложи надлежном ЈВП Србијаводе да одмах физичким препрекама онемогући коришћења насипа (укључујући и савски насип) као јавне саобраћајнице, по којој се сада крећу чак и најтежи камиони и транспортери, разарајући геомеханичку структуру насипа који није димензионисан за било какав транспорт осим возила за преглед и одржавање насипа. (в) Градска управа Београда да наложи Београдском водоводу да зградама које су без икаквих дозвола саграђене у непосредној и ужој зони заштите изворишта одмах прекине све прикључке на електричне и водоводне инсталације рени и цевастих бунара. (г) Електродистрибуција Града Београда је у обавези да прекине прикључке на електромрежу свим објектима који су саграђени у непосредној и ужој зони заштите изворишта и у зони корита за велику воду Саве које има третман тзв. водног земљишта. (д) Насип (укључујући и савски насип) се мора детаљно испитати у циљу налажења места где је пробушен ради провлачења цеви, црева и сличних објеката, и затим се та места морају хитно санирати.


Цео став
design by Milica Popović
врх