Предавања Одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима

Технолошко пројектовање депонија у Србији

14.05.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мића Јовановић
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Депоновање отпада је актуелна област технолошког пројектовања у функцији значајних промена система интегрисаног управљања отпадом у Србији. Ваљано израђени технолошки пројекти изградње и/или затварања депонија требало би да осигурају безбедно одлагање комуналног и индустријског отпада, уз минималне негативне утицаје на животну средину. Предавање ће анализирати следеће: • Стање депонија у Србији; • Најбоље доступне технике изградње депонија; • Кључне елементе технолошког пројектовања депонија; и • Куда и како даље у технолошком пројектовању депонија? У кључне елементе технолошког пројектовања савремених депонија спадају: а) програм депоновања, б) обезбеђивање водонепропусности дна и прекривног слоја, ц) сакупљање и третман процедних вода, д) сакупљање, третман и искоришћење депонијског гаса и е) затварање депоније. Предавање пружа одговоре на питања да ли су новоизграђене, савремене депоније у потпуности пројектоване у складу са прописима и како постојећа сметлишта и дивље депоније затворити? Свеукупно, предавање представља смернице за технолошко пројектовање депонија у функцији ефикасног испуњавања захтева и препорука националних и европских прописа.
Предавач: Проф. др Мића Јовановић (Биографија)
design by Milica Popović
врх