Предавања Одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима

Аналитичка хемија - развој и примена у хемијском инжењерству

02.04.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Љубинка Рајаковић
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Приказаће се резултати вишегодишњег научног и стручног рада који су груписани у четири основне области: I. РАЗВОЈ И ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ АНАЛИТИЧКИХ МЕТОДА за одређивање микроколичина елемената, једињења и специја (арсен, јони тешких метала, бор, цијаниди, халогени) које битно утичу на физичко-хемијска својства материјала. Ове методе су препознатљиве као техничке, елементарне анализе, макро и микро анализе, од класичних до инструменталних а имају посебан значај за индустрију и заштиту животне средине (анализа воде, земљишта, угља, пепела, чврстог отпада). II. ИСТРАЖИВАЊЕ СЕПАРАЦИОНИХ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА (јонске измене, адсорпције, хемисорпције) којима се ефикасно уклањају најтоксичнији загађивачи из воде и ваздуха (од припреме ултрачистих индустријских вода у термоенергетским системима, припреме воде за пиће до пречишћавања отпадних вода). Неки резултати у овој области су патентирани док су други омогућили израду хемисорпционих и бактериостатских колона за финално пречишћавање водоводске воде и ваздуха. III. РАЗВОЈ ХЕМИЈСКИХ СЕНЗОРА, посебно пиезоелектричних сензора за одређивање загађивача ваздуха и воде. Научни интерес у овој области посвећен је анализи сорпционих процеса на граничној површини сензор/превлака/медијум. Рад с пиезоелектричним сензорима у гасној, а посебно у течној фази представљају прва истраживања у овој области у нашој земљи. IV. РАЗВОЈ ХЕМОМЕТРИЈСКИХ МЕТОДА, посебно мултиваријационе статистичке анализе за оптимизацију општих параметара метода хемијске анализе (границе детекције и квантификације метода) и специфичних параметара битних за процену квалитета површинских и ултрачистих вода.
Предавач: Проф. др Љубинка Рајаковић (Биографија)
design by Milica Popović
врх