Предавања Одељења рударских и геолошких наука

Неки важнији процеси за коришћење и заштиту алувиона као ресурса воде

22.06.2016, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Милан Димкић
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Вода је основа живота на нашој планети. Она представља фундаментални архетип који дефинише нашу егзистенцију и стање цивилизације. Од укупне запремине воде на планети, само око 2,5% представља питка вода. Од тога су готово две трећине глечерске воде, а трећина подземне воде. Подземне воде се у свету већином користе за снабдевање становништва и наводњавање. Код нас се око 70-75% воде за пиће добија експлоатацијом подземне воде, а од те количине већи део долази из алувијалних издани. Најизразитији параметри који дефинишу ефекте управљања водама су: • економска снага земље, • богатство у води, • клима, са трендом промене, • скуп знања и вештина, • способност система управе. У предавању се истичу разлике у базичном квалитету површинске и подземне воде. Истиче се утицај начина генезе на степен аеробности издани и на процесе у њима. Посебно се обрађује процес и последице инкрустрације филтера бунара гвожђем. Наша истраживања представљају први озбиљан покушај дефинисања везе између хидрауличких отпора на филтрима бунара, биохемијских параметара воде и литолошких параметара. Приказани резултати истраживања имају веома значајну научну и практичну вредност. Генерално, процеси самопречишћавања подземне воде услед филтрације имају велики значај. У извориштима са бунарима поред реке вода из реке филтрацијом према бунару тежи да достигне базични квалитет подземне воде. Посебно се излажу и образлажу случајеви, опити и резултати дуготрајног праћења промена садржаја органског угљеника, фенола, фармацеутика и других материја у води. Способност самопречишћавања је од великог значаја за дефинисање линије пречишћавања сирове воде и заштитних зона изворишта подземне воде. Такође, неопхнодно је на адекватан начин вршити избор, заштиту, коришћење, као адекватну резервацију ресурса алувијалних изворишта. Значај познавања анализираних процеса и њихове адекватне примене везано за алувијалне издани је неспорно велики.
Предавач: Проф. др Милан Димкић (Биографија)
Проф. др Милан А. Димкић, дипл. Инж. грађевине, редовни професор на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Његова стручна и научна каријера тесно је повезана са Институтом „Јарослав Черни“. Последњих година у фокусу његовог стручног и научног деловања је управљање водним ресурсима Србије. Публиковао је у 198 научних радова, од којих 14 са ИСИ листе. Цитиран је 37 пута од чега је 10 аутоцитата. Аутор је или коаутор 13 поглавља у монографијама. Од 2010. год., у својству ментора руководио је израдом 6 докторских теза, као и десетак мастер теза. М. Димкић је руководио у реализацији бројних научноистраживачких пројеката. Председник је Српског друштва за заштиту вода, заменик је шефа државне делегације Србије у Међународном удружењу за заштиту вода реке Дунав (ICPDR), члан је делегације у удружењу IWA, заменик шефа Комитета за сарадњу са Међународним хидролошким програмом UNESCO-а, а члан је и бројних других научних и стручних организација.
design by Milica Popović
врх