zoranljpetrovic%20003xxЗОРАН ПЕТРОВИЋ, редовни члан АИНС од 2004. године, од оца Љубомира и мајке Даринке (девојачко Катанић), рођен је 20.12.1954. у Београду. Дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Одсек техничка физика, (1978), где је и магистрирао (1980). Докторску дисертацију је урадио и одбранио на Аустралијском националном универзитету у Камбери (Australian National University, Canberra) у периоду 1982.-1985.

Запослен је у Институту за физику од 1978. године и то као научни сарадник (1987), виши научни сарадник (1991) и научни саветник (1995). Директор је Центра за експерименталну физику Института за физику од 1993. Такође је био саветник (руководилац инжењеринга) у МТТ Инфиз од оснивања 1991. до 2001. године. Изабран је за доцента (1991) и ванредног професора (1996) на Електротехничком факултету у Београду и редовног професора (2007) на Физичком факултету у Београду са делом радног времена а годинама обавља постдипломску наставу и на Природноматематичком факултету у Нишу. На одсеку за електорнику Кеио Универзитета у Јокохами је био гостујући професор на свим нивоима.

Међународна сарадња се обавља са низом водећих светских лабораторија у области гасних пражњења и примена, а у центре у којима је др Петровић дуже гостовао ради обављања истраживачког рада спадају: Колорадо универзитет и Национални Институт за стандарде и технологије у Болдеру (САД), Одсек за електронику Кеио Универзитета у Јокохами (Јапан), Одсек за електротехнику, Државни Универзитет у Сан Дијегу (САД), Технички Универзитет у Гдањску (Пољска) и Институт за физичку спектроскопију Универзитета “Јoseph Fourier” у Греноблу (Француска), Универзитет Алстера Белфаст Северна Ирска.

Од 2000. др Петровић је дописни члан Српске Академије наука и уметности (САНУ) и Југословенске инжењерске академије. Редовни члан Инжењерске академије је постао 2004. године. Такође је члан или је био члан научних комитета више међународних конференција (SPIG- Symposium on physics of ionised gases (у два наврата председник), ESCAMPIG- European sectional conference on atoms and molecules in ionized gase, Electron Molecule scattering and Swarms, International Workshop on Basis for Low Temperature Plasma Applications (копредседник научног комитета), EU-Japan workshop on plasma processing), ICPIG (International Conference on Physics of Ionized gases), YUCOMATАТ. Добио је и више награда за научни рад: "Никола Тесла" награду за најбоље технолошко решење (1989), три пута награду Института за физику за научни рад (1995, 1998 и 2006) и награду Марко Јарић (2005) за изузетне резултате у физици.

Члан је комисије за физику и управног одбора Истраживачке станице Петница. Био је члан и школског одбора Математичке гимназије, као и одбора Физичког факултета Универзитета у Београду. Био је генерални секретар и потпредседник Друштва физичара Србије. Био је председник комисије за изборе у звања, одбора за физику и комисије за израду правилника о изборима у звања. Зоран Петровић је председник Заједнице Института Србије.

Зоран Петровић је до сада објавио 1 књигу, 723 научних радова (укључујући и изводе радова): 162 у међународним часописима (претежно водећим) од чега је 11 по позиву; 58 предавања по позиву на међународним конференцијама од којих је 26 штампано у целини у зборницима или монографијама међународног карактера; 24 рада у часописима и монографијама националног карактера; 229 радова и 183 извода радова на међународним конференцијама; 43 рада и 23 извода радова на националним конференцијама и известан број стручних радова. Број цитата је преко 1100 у водећим међународним часописима и међународним монографијама не укључујући аутоцитате и аутоцитате коаутора. Под руководством др Петровића је урађено више докторских дисертација (13) и магистарских теза (13).

По комплетирању докторске дисертације др Петровић је основао лабораторију за Гасну електронику коју води више од двадесет година. Др Петровић је водио велики број националних и међународних пројеката од којих је најзначајнији Неравнотежни процеси у плазмама и животној средини који је центар изврсности Европске Уније. Све посебне теме истраживања др Петровића имају као заједничку мотивацију унапређење савремених плазма технологија и његови главни доприноси укључују: објашњење негативне диференцијалне проводности, увожење рефлксије са неутрализацијомбрзих неутрала и објашњење аномалног Доплеровог ширења линија, Оптичка емисиона спектроскопија капацитивно и индуктивно спрегнутих пражњења, објашњење апсолутне негативне мобилности електрона, кинетички ефекти у транспорту електрона и позитрона у гасовима, пресеци за расејање и транспортни коефицијенти за електроне, позитроне, негативне и позитивне јоне и брзе неутрале у низу гасова, предлог нагризања брзим неутралима, интерпретација и квантитативно моделовање секундарне емисије електрона у гасним пражњењима, кинетика пробоја и реинтерпретација Таунзендове теорије, третман текстила плазмама и многи други. Зоран Петровић је учествовао у развоју низа технологија и производа посебно кроз МТТ ИНФИЗ у области микроталасне технике и оптоелектронике као и развоја учила за школе и универзитете. Његов рад на развоју и одржавању медицинске опреме се одвијао кроз компанију Медицина ТС.

Зоран Петровић је ожењен (Невенка Тодоровић) и има двоје деце (Николу и Катарину).

 

ZORAN PETROVIĆ, full member AESS from 2004.,(father Ljubomir, mother Darinka Katanić) was born on 20th of December 1954. in Belgrade, Yugoslavia. He graduated at the Faculty of Electrical engineering, University of Belgrade, Department of Applied physics (1978) where he also obtained his M.Sc. degree (1980). He completed his Ph.D thesis between 1982. and 1985. at the Australian National University, Canberra (1985).

Dr. Petrović has been employed at the Institute of Physics, University of Belgrade since 1978. as: research assistant professor (1986); research associate professor (1991) and research professor (1995). Since 1993 he has been director (Head) of Department of Experimental Physics. He also had a part time appointment as the Chief scientist and engineer at MTT INFIZ since its foundation in 1991 until 2001. He was elected to the post of assistant professor in 1991 and associate professor in 1996 at the Faculty of Electrical Engineering and full professor in 2007 at the Faculty of Physics, University of Belgrade and he also participates in postgraduate courses at the Faculty of Natural sciences of the University of Niš. For more than ten years he has been a visiting professor at Keio University, Yokohama, Japan at all levels.

International collaboration is maintained with a large number of leading laboratories in the field of gas discharges and their applications. The laboratories where Dr. Petrović spent sabbaticals or extended periods include: Colorado University and National Institute for Standards and Technology Boulder (USA), Department of Electronics, Keio University, Yokohama (Japan), Department of Electrical Engineering, San Diego State University (USA), Technical University, Gdansk (Poland) and Institute for Physical spectroscopy, University Joseph Fourier Grenoble (France), University of Ulster Jordanstown (UK).

Dr. Petrović has become a corresponding member of the Serbian Academy of Arts and Sciences (SANU) and Yugoslav Engineering Academy in the year 2000. He has become a full member of the Engineering Academy in 2004. He is a member of committees of several international conferences (SPIG- Symposium on physics of ionised gases (chairman in two terms), ESCAMPIG- European sectional conference on atoms and molecules in ionized gases, International Symposium on Electron Molecule scattering and Swarms, International Workshop on Basis for Low Temperature Plasma Applications-(co-chairman), EU-Japan workshop on plasma processing, ICPIG (International Conference on Physics of Ionized gases), YUCOMAT. He has won several awards for his scientific work: "Nikola Tesla" award for the best technological development (1989), three times the award of the Institute of physics for science (1995, 1998 and 2006) and Marko Jaric award (2005) for outstanding results in physics.

He is a member of the board of the research station Petnica, he was a member of the board of the Faculty of Physics University of Belgrade, and of Mathematical High School. He was also a general secretary and vicepresident of the Physical Society of Serbia. He was a member of the Promotions committee, board of Physics and a committee for developing bylaws for evaluation scientists for promotions. Zoran Petrovic is the president of the association of scientific Institutes of Serbia.

Dr. Petrović has published so far 1 book, 723 papers (including abstracts), among which are 162 articles in the leading international scientific journals including 11 review articles, had 58 invited lectures at international conferences resulting in 26 review articles published in full in proceedings of the conferences or special editions. He also published 229 papers and 183 abstracts of papers at international conferences, 43 papers and 23 abstracts at national conferences and several technical papers. He has been cited approximately 1100 times in international journals and in books not including self citations. Dr. Zoran Petrović has been supervisor to several Ph. D (13) and Masters (13) theses.

Upon completion of his Ph.D studies Dr. Petrović founded the Laboratory for Gaseous electronics which he has lead for more than ten years. Dr. Petrović was the principal investigator in a large number of national and international projects. The principal project at the moment is the COE project of the EU Nonequilibrium processes in plasma physics and environmental science. All the specific subjects of scientific studies of Dr. Petrović had a clear motivation in improvement of the present day plasma technologies and his major achievements include: explanation of negative differential mobility, introduction of reflection/neutralization of fast neutrals and explanation of anomalous Doppler broadening, Optical emission spectroscopy of capacitively and inductively coupled discharges, Explanagtion of the negative absolute mobility of electrons, Kinetic phenomena in electron and positron transport in gases, cross sections and transport coefficients for electrons, negative and positive ions and fast neutrals in a number of gases, proposal for fast neutral etching, interpretation and quantitative modelling of secondary electron emission in gas discharges, breakdown kinetics and reinterpretation of Townsend’s theory, treatment of textiles by plasmas, and many more. Zoran Petrović has participated in the development of a range of technologies and products especially through MTT INFIZ in the field of microwave techniques and optoelectronics and also in development of high school and university experimental devices. His work in building and maintenance of medical devices was carried out through Medicina Ts.

He is married (Nevenka Todorović) and has two children (Nikola i Katarina).