МИОДРАГ МЕСАРОВИЋ, редовни члан Академије инжењерских наука Србије (АИНС) од 2000. године, рођен је 1. септембра 1936. године у Горњој Шаторњи, Топола, од оца Милорада и мајке Јулке, рођене Бркић. Дипломирао je на Одсеку за техничку физику Електротехничког факултета у Београду 1961. године, a докторирао на Машинском факултету 1978. године из области симулације нестационарних процеса са променом фаза радног медијума у термоенергетским постројењима. Од почетка1962. године до данас ради у Енергопројекту у Београду. Радио је као пројектант сарадник (1962.-1966.), самостални пројектанти (1967.-1970.), виши самостални пројектант (1970.-1980.), водећи пројектант (1980.-1983.) и главни инжењер (1983.-1987.), помоћник директора (1987.-2001.) и специјални саветник (од 2001. године до данас). Председник је интерног Стручног савета од 1987. године.

Највећи део свог радног века Миодраг Месаровић је посветио проучавању и пројектовању сложених енергетских постројења и система. Учествовао је у неколико стотина привредних пројеката у земљи и иностранству из области енергетиких система и енергетских технологија, као и у бројним научно-истраживачким пројектима о специфичним проблемима у термоенерегтици, нуклеарној технологији, заштити животне средине, производњи пијаће воде и другим. Познавање електротехнике, машинства и других инжењерских дисциплина, као и области екологије, информатике и енергетске економије омогућило му је бављење и управљање бројним енергетским пројектима и усавршавање уз рад уз нужан мултидисциплинарни приступ. Боравио је и на више специјализација у иностранству (у Немачкој, Шведској, Холандији, Француској, Аустрији и другде). Праћењем развоја енергетских технологија, др Месаровић својим стручним радом и утицајем руководиоца омогућује благовремену примену напредних технолошких решења, а стечена знања из енергетске економије и технике оптимизације директно примењује на оперативне пројекте, чинећи их на тај начин технолошки савременим, еколошки прихватљивим и економски оптималним. Формирање решења у пројектовању остварује креирањем практичних инжењерских метода и софтверских алата за оперативне послове. За успехе у раду је одликован (Орден рада са златним венцем), више пута награђиван и похваљиван (Повеља “Никола Тесла”, и др.).

Учествовао је на великом броју стручних и научних скупова у земљи и иностранству и публиковао oко 200 стручних и научних радова из области стратешког развоја енергетике, термоенергетике, рационалне потрошње енергије, примене обновљивих извора енергије, заштите животне средине, глобалних промена климе, нуклеарне сигурности, поузданости сложених система, укључујући електроенергетске мреже, добијања пијаће из морске воде, и других. Радови др Месаровића су више пута цитирани, неки много касније него што су се појавили, јер су посвећени решењима за поједине проблеме знатно пре него што су они постајали шире актуелни. Учествовао је као члан или координатор више експертских тимова, именованих за израду предлога стратегија развоја привреде и енергеттике на нивоу државе (Национална стратегија привредног развоја Србије, Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Србије), као и на нивоу региона или локалних самоуправа (Стратегија развоја енергетике града Београда, Стратегија развоја енергетике града Крагујевца и других). Осим тога, учествовао је у дугорочном планирању енергетике других земаља (Ангола, Кина, Ирак, Катар и других). Именован је и за члана више експерских тимова и тела за праћење и надзор државних пројеката енергетске ефикасности, одлагања редиоактивног отпада и других.

Др Миодраг Месаровић је генерални секретар Српског комитета Светског савета за енергију (WEC) и члан Научног одбора Друштва термичара Србије, као и активни члан Нуклеарног друштва Србије, Српског комитета Међународне конференције за велике енергетске мреже (CIGRЕ), идр. Члан је и уређивачких одбора часописа “Техничка дијагностика, “Нуклеарна технологија и заштита од зрачења” и “Енергопројект” и рецензент више специјализованих књига и монографија. Активан је у државним програмима енергетске ефикасности (директор је Програма енергетске ефикасности у домаћинствима за Министарство науке, координатор увођења Фонда за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије за Министарство рударства и енергетике, идр.). Миодраг Месаровић је биран за предавача по позиву на постдипломским студијама на машинским факултетима у Београду (Оптимизација процеса у термомеханици) и Сарајеву (Утицај термоелектрана на животну средину) и за члана комисија за одбрану доктората на Факултету Стројарства и бродоградње Свеучилишта у Загребу (Пренос топлоте са загрејаног речног тока) и Електротехничком факултету у Скопљу (Дугорочно планирање производње у комплексним електроенергетским системима) и неколико магистратура у Европском центру за мир и развој Универзитета за мир Уједињених Нација (Планирање локалног развоја енергетике) и другде. Држао је предавања на семинарима, "летњим школама" и другим скуповима организованим на Електротехничком, Машинском, Пољопривредном и другим факултетима, у привредним комиморама, агенцијама за енергетику, и у многим другим институцијама.

 

MIODRAG MESAROVIĆ, Full Member of the Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS) from 2000, was born on September 1, 1936 at Gornja Šatornja, Topola, by father Milorad and mother Julka, maiden name Brkić. He took his B.Sc. degree at the Technical Physics Department of the Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade in 1961 and his Ph.D. degree at the Faculty of Mechanical Engineering in 1978 on the subject of simulation of unsteady processes with phase changes of working medium in thermal power plants. Mesarović is employed by Energoprojekt Consulting Engineers Co. in Belgrade from the beginning of 1962 by now. He worked as design engineer (1962-1966), senior engineer (1967-1971), senior expert (1971-1980), lead engineer (1980-1983), chief engineer (1983-1987), deputy director (1987-2001) and senior advisor (2001 to date). He is chairman of the company's Council of experts from 1987 onwards.

Major part of his career Miodrag Mesarović devoted to studies and designs of complex energy facilities and systems. He has taken part in several hundred projects in Serbia and abroad in the fields of energy systems and facilities, as well as in numerous research and development projects in specific subjects of thermal engineering, nuclear technology, environmental protection, water production technology and others. Being skilled in electrical, mechanical and other engineering disciplines, as well as in environmental and information technologies and engineering economyof energy related projects, his on-the-job perfection was conducted by an indispensable multidisciplinary approach. For that purpose Mesarović passed several training courses abroad (in Germany, Sweden, Netherlands, France, Austria, and elsewhere). Vigilantly following development of energy technologies, with his professional work and managing influence, he enables timely adoption of advanced technological solutions in Serbia and abroad, making them technically up-to-date, environmentally acceptable and economically optimal. By creating practical engineering approach and software tools for design works, he supports diffusion of achievements of modern science into classic engineering profession. For his professional achievements Mesarović was honoured (decoration of work with golden wreath), several times rewarded and praised (“Nikola Tesla” charter, and others).

Dr Miodrag Mesarović has taken part in a large number of professional and scientific conferences in Serbia and abroad, and published cca 200 reports in the fields of energy development strategies, thermal engineering, energy efficiency, renewable energy sources, environmental pollution, nuclear safety, reliability of complex systems, including electric power networks, production of fresh water from the seawater, etc. His publications were often cited, sometimes much latter than appeared, because their subjects were dealt with long before they became widely actual. He was engaged as a member or co-ordinator of a number of expert teams nominated to elaborate proposals of strategic documents on energy and economic development at the state level (National economic development strategy, Implementation programme for Energy development strategy, etc.), as well as regional or local community level (Long-term energy planning for the cities of Belgrade, Kragujevac and others). Besides, he has taken part in long term development planning of energy in a number of foreign countries (Qatar, Angola, China Iraq, and elsewhere). He was also nomitated member of many other expert teams and bodies to examine or supervise the governmental projects of energy efficiency, radioactive waste disposal, and so on.

Dr Mesarović is the secretary general of Serbian member committee of the World Energy Council and member of the Scientific board of Serbian Thermal engineering society, as well as an active member of Serbian nuclear society, Serbian Committee of International Conference on Large Electric Networks (CIGRE) He is member of editorial boards of “Nuclear technology and Radiation Protection”, "Technical Diagnostics" and several other journals and editor of several books and monographs. He is also active in governmental programs concerning energy efficiency (directing Energy Efiiciency Program in households for the Ministry of Science, co-ordinating establishment of the Fund for energy efficiency and renewable energy sources for the Ministry of Mines and Energy, etc.). Miodrag Mesarović was invited lecturer for postgraduate studies at mechanical engineering faculties in Belgrade (Optimisation of processes in thermal mechanics), in Sarajevo (Environmental impact of thermal power plants), as well as nominated official commissions member to examine doctoral theses at Mechanical and Shipbuilding Engineering faculty in Zagreb (Disposal of waste heat from a heated river stream) and at Electrical Engineering faculty in Skopje (Long-term generation planning in a complex power system) and several master theses at the European Centre for Peace and Development of the UN University for peace (Municipal energy planning) and other palces. Also, he has taken part in lecturing at seminars, “summer schools” and other events organized by Electrical, Mechanical, Agricultural and other faculties, chambers of commerce, energy agencies and many other entities.