adzic_fotoМИРОЉУБ АЏИЋ, редовни члан АИНС од 2007. године, редовни професор Машинског факултета у Београду, рођен је 17.08.1944. у Зајечару од оца Мирка и мајке Деспине, рођене Првуловић. Основну школу и II Београдску гимназију похађао је у Београду. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1968. године. Од 1969. године радио је краће време у ДМБ-у, потом у АКЗ у Београду, а од 1972. до данас ради на Машинском факултету у Београду. Магистрирао је 1979. године на Машинском факултету у Београду где је и докторирао 1982. године 1983. изабран је за доцента на Машинском факултету у Београду за предмете Сагоревање и Погонски материјали. Унапређен је у звање ванредног професора 1988. године, а у звање редовног професора 1993 године.

М. Аџић је активан у више научних и стручних области а посебно у области сагоревања, горива, заштите околине, система за сагоревање и преноса топлоте. Држи наставу на Машинском факултету у Београду на последипломским студијама, а такође на последипломским и докторским студијама за стране студенте

Био је гостујући професор/истраживач на више универзитета: Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal, LSTM Institute of Fluid Mechanics, Technical Faculty Friedrich –Alexander University Elangen-Nuremberg, Germany, UBI University Covilha, Portugal, 1993. године изабран је за шефа Катедре за технологију материјала, а 2007 постављен за шефа Катедре за Термомеханику. Више пута је био на студијским боравцима на Imperial College and King's College in London, Leeds University, British Gas in London and Loughborough, PETCI Pittsburgh, USA, RISO Denmark, LSTM Erlangen Germany, Faculty of Mechanical Engineering Budapest. На неким од поменутих институција одржао је више предавања по позиву. Био је или је члан више наших стручних удружења из области горива, мотора и моторних возила, члан је Америчког института за аеронаутику и астронаутику од 1978. године. Био је члан Експертског тима југословенског ратног ваздухопловства за истраживачке и развојне пројекте. Био је вишегодишњи члан Савезне комисије за стандарде из области прераде нафте при Савезном заводу за стандардизацију. Председник је Научног одбора Удружења термичара Србије.

Мирољуб Аџић је објавио као аутор и коаутор преко 30 радова у часописима и више од 80 радова на конференцијама, симпозијумима и семинарима. Ментор је 6 докторских и 2 магистарске тезе. Коаутор је књиге "Сагоревање". Био је руководилац преко 20, а учесник у више од 20 значајнијих научно истраживачких, развојних пројеката и студија, у земљи и иностранству, из области горива, сагоревања, горионика, система за сагоревање, заштите околине, термоелектрана, гасних турбина, горивних ћелија, ракетних и клипних мотора.

Научни и стручни рад Мирољуба Аџића карактеришу разноликост области, у многим случајевима оригиналност, па и продори у конкретним областима. Дао је посебан допринос у области фундаменталних истраживања механизма ерозивног горења чврстих ракетних погонских материја. Развио је технологију производње и коришћења ултрабрзих микро-термопарова за истраживања зоне горења чврстих погонских материја. Учествовао је у конструисању и развоју првог оригиналног југословенског турбомотора. Учествовао је у пројектима развоја технологије одсумпоравања, студијама смањења емисије NОx термолектрана. Такође је радио или ради у неколико области нових технологија као сто су горивне ћелије на бази чврстих оксида, сагоревање са ниском емисијом оксида азота. Према доступној литератури први је објавио мерења расподеле температуре и преноса топлоте керамичких електролита у високотемпературским керамичким горивним ћелијама. Учествовао је у пројекту развоја будућег цивилног млазног мотора финансираног од стране Европске Уније. Тренутно, у оквиру ФП6 европског пројекта ради на развоју флексибилног горионика малих снага са перформансама преко граница стања светске технологије у тој области. Такође успешно ради на развоју оригиналног горионика високих перформанси и коморе за сагоревање за микро-гасне турбине.

 

MIROLJUB ADŽIĆ, full member of AESS from 2007., was born on August 17, 1944. He graduated from the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade in 1968. In 1969 he joined DMB Company for a short period of time. Later he joined the AKZ Company Belgrade where he was involved in engine manufacturing and maintenance. In 1972 he joined the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade where he received his M Sc in 1979 and Ph.D. degree in 1982. In 1983 he was appointed Lecturer, in 1988 Associate Professor and in 1993 Full Professor of Combustion and Fuels. He holds a Chair of Technology of Materials.

His research interests centre in the fields of combustion, fuels, environmental protection, combustion systems and heat transfer. He teaches undergraduate and postgraduate courses as well as Ph D course for foreign students. He has been guest professor/researcher at Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal, LSTM Institute of Fluid Mechanics, Technical Faculty Friedrich–Alexander University Elangen-Nuremberg, Germany and UBI University Covilha, Portugal. He visited many internationally renowned institutions: Imperial College and King's College in London, Leeds University, British Gas in London and Loughborough, PETCI Pittsburgh, USA, RISO Denmark, LSTM Erlangen Germany, Faculty of Mechanical Engineering Budapest. During some of these visits he gave a number of invited lectures. He has coordinated two M.Sc. and six Ph. D. theses. He is co-author of the book “Combustion”.

M. Adžić is a member of national professional institutions in the fields of fuels, engines and vehicles and since 1978 has been a member of American Institute of Aeronautics and Astronautics. He was a member of the Team of Yugoslav Air Forces Experts, a member of the National Board for Standardization of liquid fuels. He chairs Scientific Board of the Association of Thermal Engineers of Serbia.

Miroljub Adžić has published either as author or co-author over 30 papers in journals and over 80 papers in the proceedings conferences, symposia and seminars. He was the coordinator of over twenty and a participant in over twenty more important scientific and research projects and studies, either in Yugoslavia or abroad, in the fields of application of fuels, combustion, internal combustion engines, burners, gas turbines, environmental protection, rocket and IC motors. His scientific, research and engineering work is concerned with a wide range of fields often characterized by originality and even being breakthroughs. His important activities, in brief, include: Particular achievements in fundamental research of erosive burning of solid propellants. He developed a technology for production and embedding of micro-thermocouples to investigate solid propellant burning zone. He participated in the research and development of first Yugoslav gas turbine. He has participated in the deSОx and deNOx projects for thermal power plants. He took part in series of investigations in new technologies including fuel cells and low NOx combustion. According to the available literature he was the first to measure and publish temperature distribution and heat transfer rates in SOFC. He participated in the research and development of the XXI Century Civil Jet Engine project supported by European Union. At the moment he is participating in the FP6 EC project on research and development of flexible low power burner with over-state-of-the-art performance. He is successfully doing a research on development of the original burner and combustor for a micro-gas turbine.