РАЈКО ВРАЧАР, почасни члан-саветник Академије Инжењерских Наука Србије од 2004., рођен је 1. VIII 1934. године у Пишчу, Плужине, Црна Гора., од оца Жарка учитеља и мајке Милице, рођене Јауковић. Основну школу и гимназију завршио је у Никшићу 1954. године, дипломирао је на Металуршком одсеку Технолошког факултета у Београду у марту 1960. године. Докторирао је у мају 1969. године на истом факултету из области хидрометалургије. Радио је две године у привреди, на радном месту управника погона. Биран је на Катедри за обојену металургију ТМФ-а: за асистента 1962. године, за доцента 1971. године, за ванредног професора 1976. године и за редовног професора 1981. године.

У образовној делатности изводио је наставу на редовним или последипломским студијама матичног факултета и факултета у Бору, Приштини и Подгорици из предмета: Металургија обојених метала, Теорија металуршких процеса, Термодинамика металуршких реакција, Хидрометалуршки процеси. Био је председник матичне комисије за оснивање Металуршког факултета у Подгорици и 5 година вршилац дужности шефа катедре. Руководио је израдом преко 100 дипломских радова. Аутор је или коаутор 4 (четири) уџбеника.

У области научног рада бавио се унапређењем постојећих и освајањем нових технологија и хемијско-технолошких процеса добијања обојених метала: алуминијума, магнезијума, олова, цинка, бакра и других метала из различитих полазних руда, концентрата и међупродуката њихове прераде. Посебно интересовање и најзначајније резултате је остварио у областима: а) Изучавање хидрометалуршких процеса на повишеним температурама и процеса у аутоклаву различитих хетерогених система: чврсто-течно и чврсто-течни гас и б) Хлоровање полазних, нарочито, сиромашних сировина гасовитим хлором и другим реагенсима у циљу добијања корисних метала.

Сам или са сарадницима аутор је: 8 монографија (две међународне), 8 научних предавања по позиву на иностраним факултетима и институтима, 38 научних радова у међународним часописима, 25 научних радова у зборницима међународних научних скупова штампаних у целини, 46 научних радова штампаних у домаћим часописима, 48 научних радова у зборницима домаћих научних скупова штампаних у целини, 12 научних радова у зборницима иностраних и домаћих скупова штампаних у изводу, 35 елабората и студија, 14 идејних и главних инвестиционих пројеката и једног патента. Цитиран је 164 пута. Руководио је са 23 научно-истраживачка пројекта и сарађивао у 25 таквих пројеката. На основу његових истраживања уведена су унапређења у технологијама производње алуминијума, цинка, феро-метала и др. Учествовао је на бројним домаћим и међународним симпозијумима и конгресима као члан, председник организационог или научног одбора. Сарађивао је по различтим основама са низом универзитета, факултета, института и производних радних организација, код нас и у свету. Био је ментор 8 одбрањених доктората и 10 магистарских радова. Обавио је више студијских боравака у различитим земљама и краће специјализације у СССР-у и Немачкој. Био је члан редакције часописа “Ватростални материјали” „Хемијски преглед“ и „Металургија“.

Почасни је доктор Техничког универзитета у Санкт Петерсбургу, експерт UNIDO, почасни члан Српског-хемијског друштва и саветник ICSOB (Међународне организације произвођача и прерађивача боксита, глинице и алуминијума).

У оквирима образовно-научних и друштвених активности био је шеф катедре, шеф одсека, продекан факултета, проректор и ректор Универзитета у Београду, председник Заједнице универзитета Србије, члан Комисије универзитета Европског Савета, члан Комитета за образовање Србије, Руководилац југословенске делегације у СЕВ-у, члан Комисије за науку Скупштине СФРЈ, члан Комисије за науку СИЗ-а Србије, члан Савета Фонда за технолошки развој Србије, Члан управног одбора СХД, члан научних већа и савета више института у Србији и др.

Амерички биографски институт уврстио га је у едицију 500 најпознатијих личности у свету 1993. године. Добио је диплому и ушао у едицију “International Leaders in Achievement “ биографског центра у Кембриџу. Приказан је у лексикону „Ко је ко у Србији.“

Носилац је ордена рада са златним венцем, Октобарске награде Привредне коморе Београда, Плакете и дипломе за допринос развоју Београда, Велике плакете са повељом Универзитета у Београду, Четворо-априлске награде студената БУ за педагошку делатност, дипломе заслужног, почасног члана СХД, Почасне дипломе СЕВ-а и других признања.

Ожењен је, Супруга Нада је дипломирани технолог, син Горан дипломирани правник, ћерка Маја, дипломирани педагог. Има унука Николу.

 

RAJKO VRAČAR, honorary member-adviser of the Academy of Engineering Sciences of Serbia from 2004., was born on August 1st.1934 in Pišce, Montenegro, of father Žarko, teacher and mother Milica maiden name Jauković. He finished elementary school and high school in Niksic in 1954 and graduated on Metallurgical department of Faculty of Technology in Belgrade in March 1960. He passed his P.H. degree in May 1969 on the same faculty in the field of hydrometallurgy. He worked two years in economy as plant manager. At the department for non-ferrous metallurgy of TMF he was chosen: as assistant in 1962, assistant professor in 1971, part-time professor in 1976 and full time professor in 1981.

In education field he gave lectures within regular and postgraduate studies on his own faculty as well as faculties in Bor, Priština and Podgorica in subjects: Metallurgy of non-ferrous metals, Theory of metallurgical processes, Thermodynamic of metallurgical reactions, Hydrometallurgical processes. He was the president of head commission for foundation of Metallurgical Faculty in Podgorica and for 5 years acting chief of the department. He managed with over 100 diploma works. He is author or coauthor of 4 (four) books.

In the field of scientific work he worked on improvement of existing and developing of new technologies and chemical-technological processes for obtaining non-ferrous metals: aluminium, magnesium, zinc, lead, copper and other metals from different starting ores, concentrates and half products of their possession. Special interest and the most important results he achieved in the fields a) Research of hydrometallurgical processes at higher temperatures and processes in autoclave of different heterogeneous systems: sold-liquid and liquid-liquid gas and b) Chlorinating of starting, specially, poor raw materials by gaseous chlorine and other reagents in order to obtain useful metals.

Alone or with associates he is the author of: 8 monographs, (two international) 8 scientific lectures by invitation on international faculties and institutes, 38 scientific papers in international magazines, 25 scientific papers in collections of paper works from international and domestic conferences and congresses printed in whole, 12 scientific paper works printed in abstract, 35 elaborates and studies, 14 main investment projects and one patent. He was citied 164 times. He managed with 23 scientific-research projects and co worked in 25 of such projects. On the basis of his research certain improvements have been done in technologies of production of aluminium, zinc, ferrous metals etc. He took part in many domestic and international symposiums and congresses as member, president of the organizational or scientific boards. He cooperated along different basis with a lot of universities, faculties, institutes, production organizations in the country and in abroad. He was mentor to 8 approved doctor degrees and 10 master degrees. He spent some study stay in different countries and had two short specializations in the USSR and Germany. He was member of editorial staff of magazines “Fireproof materials”, “Chemical Review” and “Metallurgy”

He is honorary doctor of the Technical University of Sankt Petersburg, expert of UNIDO, honorary member of Serbian Chemical Society and the Counsellor of ICSOB (International Organization of producers and processors of bauxite, alumina and aluminium). Within his education and social activities he was chief of the division, department, Vice Dean of the Faculty, Vice Rector and Rector of the University of Belgrade, the president of the Association of Universities of Serbia, the member of the Commission of the Universities of European Council, the member of the Committee for Education of Serbia, The Manager of Yugoslav delegation in SEV, the member of the Commission for Science of the Assembly of SFRJ, the member of the Commission for Science of Serbia, the member of the Council of the Fond for Technological Development of Serbia, the member of Managing Board of SHS, the member of Scientific Council and councils of different institutes in Serbia etc,

The American Biographic Institute enlisted him in Edition of 500 the most important persons in 1993. He got the diploma and was enlisted in edition “International Leaders in Achievement” of biographical Center in Cambridge and was shown in lexical edition who is who in Serbia?

He got the medal award for labor with gold wreath, October award of Economical Chamber of Belgrade, Diploma for achievement in development of Belgrade, Big medallion with the Chapter of the University of Belgrade, The award 4th April of BU for achievement in education, Diploma of honorary member of SCS, Honorary diploma of SEV and other awards.

He is married. Wife Nada is technological engineer, son Goran, lawyer and daughter Maja pedagogue. He has grandson Nikola.