НЕМАЊА Б. ПОПОВИЋ, дописни члан АИНС од 2009. године, рођен је 1936 у Осмацима, код манастира Папраћа („виш, Зворника, Спречи на извору”), као наврн-унук хаџи-попа Захарија, обновитеља манастира Папраћа (1853). После завршене средње Техничке школе у Бору (1954) студије рударства завршио је на Рударско-геолошком факултету у Београду (1960). Докторску дисертацију је одбранио на Рударско-геолошком факултету у Тузли.

Богату инжењерску каријеру започео је у руднику угља Бановићи (1960), радећи на оперативним и инжењерским местима. Крајем 1966. године, прелази на Рударски институт Тузла, гдје је радио 10 година као шеф одјељења за површинску експлоатацију и руководио израдом бројних рударских пројеката. Од 1976 до 1992 године радио је на Рударско-геолошком факултету у Тузли, гдје је прошао сва наставна звања, а за редовног професора биран је 1989. године за предмете „Технологија и механизација површинских копова”, „Пројектовање површинских копова”, а 1991 и за новоуведени предмет „Процеси површинске експлоатације”. За ову тријаду предмета површинске експлоатације, залагао се кроз своје радове и активности преко 20 година, да би коначно по обиму изучавања изједначио подземну и површинску експлоатацију лежишта минералних сировина. Синтезу тих аргумената и радова, објавио је у посебном поглављу у својој књизи „Научне основе пројектовања површинских копова” које би и данас могло послужити као основа за наставне програме, сада мастер-студија површинске експлоатације. За свој рад и доприносе у Тузли одликован је орденом рада (1963) и орденом заслуга за народ (1977).

Почетком грађанског рата у БиХ, води оснивање Технолошког факултета Зворник (1993) и бива његов декан, све до одласка у пензију (2005). Такође учествује у оснивању Рударског факултета у Приједору, гдје у наставни план уводи споменуту тријаду предмета површинске експлоатације и до пензије представља најугледнијег професора. По завршетку грађанског рата у БиХ води оснивање Савеза инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке Републике Српске и постаје први председник (1996), а од пензије, његов почасни председник.

За свој рад и доприносe одликован је Орденом Његоша од Председника Републике Српске (2006), а Савез инжењера и техничара-кроз Савјетовање у Требињу 2007 – организује и округли сто посвећен његовом радном и животном јубилеју – 70 година живота и 40 година научног рада.

Проф. др Немања Поповић има истакнуто место у изузетно плодној генерацији српског рударства, која је у пуном смислу искористила ретку генерацијску шансу у другој половини двадесетог века, да пројектује, гради и уводи у експлоатацију нове, веома значајне руднике. Креирањем нових технолошких решења и смелим граничним експлоатационим захватима лежишта минералних сировина учинио је значајне помаке у пројектовању рудника и дао видне доприносе рударској науци и инжењерству. У том смислу посебно се истичу његова решења Рудника боксита Милићи, рудника угља Угљевик и рудника угља Станари. Ове пројекте је проф. др Немања Поповић водио по систему инжењеринга, сваки по више од 5-7 година, све до освајања пројектованог капацитета. Основна пројектна решења су остала све до данас на споменутим рудницима.

Аутор је, или први коаутор, преко 100 публикованих научних и стручних радова, 5 монографија, 7 универзитетских уџбеника и преко 30 истраживачких и разнојних студија и пројеката. За своје научне радове добио је Републичку награду за науку БиХ (1976) и повељу „Професор Бранислав Миловановић” (1986).

Од његових публикација најзначајнија и најпознатија му је књига „Научне основе пројектовања површинских копова” (2 издања), којом је на близу 1000 страница екциклопедијског формата (А4) свеобухватно разрадио инжењерски приручник и уџбеник површинске експлоатације лежишта минералних сировина. Ова књига је у широкој употреби у свим рудницима, институтима и факултетима бивше Југославије, као незаобилазан стони приручник у дневној употреби. Са њеним изношењем на веб-сајт (www.fmgseca.net), она је постала најчитанија и најцитиранија у рударству бивше Југославије. У припреми за штампу је иста таква монографија „Камен-експлоатација, прерада и обрада” која ће изаћи у издању АИНС и која ће такође бити свеобухватна.

Проф. Др Немања Поповић је познат у рударским круговима као један од најактивнијих посленика у доношењу прописа о рударском пројектовању, организовању стручних домаћих и међународних Савјетовања и уопште на повезивању институција. Из сарадње са Пољском произашло је признање заслужног члана Савеза пољских рударских инжењера (1971). Из сарадње са Русијом произашао је и његов избор за члана Руске Академије Природних Наука (1997) и редовног члана Међународне Академије наука о природи и друштву (1998). Из активности у Савезу инжењера и техничара Југославије произашла су признања заслужног члана Комитета за површинску експлоатацију 1981., струковног (1982) и Југословенског Савеза (1983), и др.

Ожењен је Даницом, наставницом историје и има два сина (инж. Бошка и др Ненада) и пет унучади (Саву, Исидору, Соњу, Немању и Николу).

 

 

 

 

NEMANJA B. POPOVIĆ, corresponding member of AESS since 2009, was born in 1936, in Osmaci village, near the Papraća monastery (“above Zvornik, on Spreča spring”), as great-great-great grandson Zaharija haji – priest, who was renovator of Papraća monastery. When he finished secondary school, Technical school in Bor (1954), finished Mining studies on Faculty of Mining and Geology in Belgrade (1960). He worked doctoral dissertation in Faculty of Mining and Geology in Tuzla.

He had reach engineering carrier in Coal mine Banovići (1960); there he finished operative and engineering tasks. In the end of 1966, he worked in an Institute of mining in Tuzla, ten years, as head of Surface department, and he done many projects. From 1976 to 1992, he was professor in Faculty of Mining and Geology in Tuzla, and he had all academic titles, he become a regular professor in 1989, in “Technology and Mechanization in open Pit Mines”, “Open Pit Mine Design”, and in 1991, new subject “Surface Exploitation Processes”. He was deceived for this group of three subjects over 20 years. He tried to equalize surface and underground exploitation, in his book “Scientific Fundamentals of Open Pit Planning and Design”, in particular chapter.

He got in 1963 - Work Orden, and in 1977 - Orden according to merit to people.

In the beginning of civil war in Bosnia and Herzegovina, he found Faculty of Technology in Zvornik (1993) as dean until 2005, when he went in a pension. He took a part in foundation of Mining faculty in Prijedor, and then he took group of three subjects in teaching plan, and he was the most respectable professor.

In the end of civil war in Bosnia and Herzegovina, he found Engineers and technicians Union of mining, geological and metallurgy profession of Republic Srpska, and he became the first president in 1996, and since of pension time, honorary president.

For his work and contributions he got Njegoš Orden in 2006, and Engineers and technicians Union – in Trebinje in 2007 – organized round table – 70 years of his life i 40 years of his scholarly work.

Professor Nemanja Popović has famous place in exceptionally prolific generation of Serbian mining, his generation complete took advantage of in second half of 20th century, to construct, design and to lead into new, important mines. He made important shifts with his technology solutions and courageous maximum moves, he gave important contributions (open pit mines Milići, Ugljevik and Stanari, all of them 5-7 years). Basic solutions are relevant todays, too.

He is author and coauthor, over the 100 of scientific and expert works, 5 monographs, 7 university textbooks i over the 30 research and development studies i projects.

He got Republic scientific prize of Bosnia and Herzegovina in 1976, and in 1986 document “Professor Branislav Milovanović”.

His best and all-inclusive book is “Scientific Fundamentals of Open Pit Planning and Design” (2 editions, 1000 pages of encyclopedic format - A4). He developed handbook manual for engineers and textbook of surface exploitation. This book has wide usage in many mines, institutes, faculties in former Yugoslavia, as unavoidable daily handbook. When this book was took out in website (www.fmgseca.net), become to present and to read in former Yugoslavia.

Comprehensive Monograph “Stone-exploitation, processing and preparation” will be published by AINS.

Professor Nemanja Popović, is well known as active worker in mining circle, when we talk about mining regulation, design, organizing expert homemade and international conferences, and general institution linking. His cooperation with Poland, brought him recognition member of Union mining engineers in 1971, and with Russia – membership in Russian Academy Naturalist Sciences in 1997 and he is regular member of International Academy Naturalist and Political Science in 1998. In Yugoslav Union of engineers and technicians he got membership in 1982 and in 1983, Surface Exploitation Committee in 1981 and etc.

He is married with Danica, history teacher and he has two sons (Boško, Eng. and Nenad, PhD), and five grandchildren (Sava, Isidora, Sonja, Nemanja and Nikola).