DjP_Nov07_1ЂОРЂЕ ПАУНОВИЋ, дописни члан АИНС од 2007, рођен је 21.07.1938. године у Београду, Србија, од оца Синише и мајке Оливере (рођене Аврамовић). Има ћерку Јелену, магистра историје, зета Слободана Штерменског и два унука, Александра и Ђорђа. Супруга Каћа, магистар биологије, преминула је 2005. године. Ђ. Пауновић је средњу школу завршио у Београду и матурирао у Другој београдској гимназији 1957. године. Дипломирао је 1962. године на Одсеку за електронику и телекомуникације Електротехничког факултета (ЕТФ) Универзитета у Београду. Као Фулбрајтов стипендиста је провео школску 1972/73. годину на усавршавању у САД, где је на Polytechnic Institute of Brooklyn у Њујорку стекао академски степен "Master of Science- ЕЕ” из области радио-комуникација и пројектовања помоћу рачунара. Докторску дисертацију из области микроталасних широкопојасних антена је одбранио 1978. године. на ЕТФ у Београду. Непосредно после дипломирања Ђ. Пауновић се запослио на ЕТФ у Београду, на Катедри за радио-електричне телекомуникације, где је изабран за асистента. У звање доцента за област Телекомуникација изабран је 1979. године, за ванредног професора изабран је 1986. године и за редовног професора за исту област 1990. године. Цео свој радни век проф. Пауновић је провео на ЕТФ у Београду, где је и после пензионисања 1973. године стално ангажован за учешће у пројектима и за пружање консултантских услуга.

У својој академској каријери, Ђ. Пауновић је био биран за шефа Катедре за телекомуникације, шефа Одсека за електронику ЕТФ, продекана ЕТФ од 1985-1987. године., декана ЕТФ од 1987-1991. године, члана Савета и Скупштине Универзитета у Београду у неколико мандата и проректора Универзитета у Београду за период од 1991-1995. године. У оквиру својих дугогодишњих професионалних активности Ђ. Пауновић је учествовао у раду великог броја институција, комисија, одбора, жирија и др. Између осталог био је IEEE Yugoslavia Section Chairman у периоду 1993-2001., EUROCON 2005 General Chairman, од оснивања 1993. председник Организационог одбора Телекомуникационог форума ТЕЛФОР, итд. Тренутно је председник Управног одбора ТЕЛФОР-a, председник Управног одбора Друштва за телекомуникације у Београду, Senior Member IEEE, Chairman of IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, члан International Telecommunication Academy из Москве, Vice Chair Technical Activities IEEE Region 8, итд.

Главне научне, стручне и наставно-педагошке резултате Ђорђе Пауновић је дао у областима радио-комуникација, радио-технике, радио-система, телекомуникационо­ рачунарских и радио-мрежа различитих намена, затим у области пројектовања, симулације и моделирања помоћу рачунара, односно у широј области развоја нумеричког и телекомуникационог софтвера. Укупно је публиковао преко сто научних радова (11 радова у интернационалним часописима, 11 радова у домаћим часописима, 14 радова на интернационалним конференцијама и преко 70 радова у зборницима домаћих научних конференција). Добио је неколико признања за најбоље радове: 1984. годишњу награду РТС, 1982. годишњу награду часописа ”Техника”, 1981. награду секције ”Телекомуникације” ЕТАН-а, 1978. награду секције ”Антене и простирање” ЕТАН-а.

Поред рада на матичном факултету, Ђ. Пауновић је држао наставу на Електронском факултету у Нишу, у Центру веза ЈНА, на ВТВА у Жаркову, на Техничком факултету у Новом Саду и на ЕТФ у Сарајеву. На редовним и постдипломским студијама увео је и предавао више предмета из области радио-комуникација и радио-технике, као и из области пројектовања телекомуникационих система помоћу рачунара. Ђ. Пауновић је формирао односно учествовао у формирању неколико генерација специјализованих научних и наставних радио-лабораторија. Публиковао је неколико верзија уџбеника са решеним проблемима из шире области радио-технике. У својој наставничкој каријери проф. Пауновић је руководио израдом преко 80 дипломских радова, преко 20 магистарских и специјалистичких радова и 2 докторске дисертације. Проф. Пауновић је имао и значајну међународну сарадњу, посебно са University of Surrey, UK (TEMPUS 1991-1993).

Професор Пауновић се посебно бавио и бави се проблемима предикције нивоа електричног поља у мобилним и стационарним радио-системима. Под његовим руководством и у сарадњи са њим већ више година на ЕТФ у Београду делује веома активна истраживачка група која се перманентно бави проблемима предикције нивоа електричног поља, теренским мерењима, развојем нових модела и метода предикције нивоа електричног поља, провером постојећих метода које се користе у свету, развојем специјализованих софтверских пакета из ове области, итд. Практично сви научни и стручни радови проф. Пауновића и његових сарадника резултат су реалних инжењерских потреба, активности и искустава из праксе.

Професор Пауновић је овлашћени пројектант са лиценцом за област телекомуникација. Био је и сада је руководилац односно водећи и одговорни пројектант, менаџер или координатор у више десетина магистралних и других већих пројеката, односно укупно више од 1000 пројеката, студија и елабората. Проф. Пауновић и његови сарадници пројектовали су ГСМ/УМТС мреже мобилних оператора у Србији, Постнет и КДС мреже ПТТ Србије, Приватну мрежу Владе Србије, Оптичку магистралну мрежу ЕПС-а, Центар „Црвени чот“ РТС-а, више стотина пројеката покривања, транспорта и повезивања за многобројне друге наручиоце. Као резултат ових активности реализовано је више различитих телекомуникационих система и мрежа, као и више професионалних софтверско-хардверских пакета за пројектовање у области радиоќомуникација (посебно – „WTB интегрисани комплет“).

 

ĐORĐE PAUNOVIĆ, corresponding member of AESS from 2007, was born on 21st of July, 1938, in Belgrade, Serbia, by father Siniša and mother Olivera (maiden name Avramović). He has daughter Jelena, M.Sc. (History), son-in-law Slobodan Štermenski and grandsons Aleksandar and Đorđe. His wife Kaća passed away in 2005. Đ. Paunović completed his secondary school in Belgrade in 1957. He got his Dipl. Ing. degree (Electronics and Telecommunications) at the ETF - School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Serbia. As a Fulbright grant recipient he spent a year in USA and received the M.Sc. EE degree in the field of CAD of the radio communication circuits from the Polytechnic Institute of Brooklyn, New York, USA, in 1973. He got his D.Sc. degree in the field of microwave wide band antenna design from the School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Serbia, in 1978. Đ. Paunović joined the ETF in 1963. He was teaching and research assistant with the Department of Radio technology during several terms. He was elected Assistant Professor for Telecommunications in 1979, Associate Professor in 1986 and Full Professor in 1990. Professor Paunović has been with the ETF in Belgrade during his whole professional life. After retirement he has a permanent contract with ETF as a scientific consultant and leading project manager.

During his academic career he was the Head of Telecommunications Department, elected Vice Dean (1985-1987), Dean (1987-1991) of the ETF and elected Vice Rector of the University of Belgrade (1991-1995). He was also member of numerous committees, boards, commissions and juries. Among others, Prof. Paunović was the Chair of the IEEE Yugoslavia Section (1993-2001), EUROCON 2005 General Chairman and Chair of Telecommunications forum TELFOR Organizing Committee since 1993. At present Prof. Paunović is Chair of TELFOR Steering Committee, Chair of Telecommunications Society in Belgrade, Senior Member of IEEE, Chairman of IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, member of International Telecommunication Academy in Moscow, Vice Chair Technical Activities IEEE Region 8, etc.

Main scientific, technical and educational results of Prof. Paunović are in the fields of radio communications, radio engineering, radio systems, networks (telecommunications, computer and wireless), CAD, symulation and modelling, as well in the areas of telecommunications software development. He published over one hundred scientific papers (international journals 11, domestic journals 11, international scientific conferences proceedings 15 and domestic scientific conferences proceedings over 70). He is the recipint of several scientific awards for the best papers: Radio and TV Organization of Serbia Annual Award 1984, Scientific Journal „Tehnika“ Annual Award 1982, ETAN-Telecommunications Award 1981, ETAN-Antennas and Propagation Award 1978.

Besides ETF in Belgrade, Đ. Paunović was teaching at Electronic Faculty of Niš, Communications Army Center, VTVA in Žarkovo, Technical Faculy in Novi Sad and ETF in Sarajevo. He introduced and taught several new undergraduate and graduate courses from the radio communications and readi engineering areas, as well in the areas of CAD, aimullatian and modelling of communications networks. Prof. Paunović published several versaions and editions of a text book entitoed „RADIO ENGINNERING – A collection of solved problems“. Prof. Paunović developed or took part in development of several specialized scientific and teaching radio laboratories. During his career he was the mentor of over 70 final projects, over 20 M.Sc. and specialistic thesis and two doctors disertations. Prof. Paunović realized considerable international cooperation, especially with University of Surrey, UK (TEMPUS 1991-1993).

Prof. Paunović was specially engaged in the fields of the radio channel modelling and the electric field strength prediction in mobile and fixed radio systems. Under his leadership and in cooperation with him a very active research group exists at ETF in Belgrade for quite a long period. The main topics were and are electric field level prediction, experimental testing and measurements, development of new radio channel models and testing of known existing models, development of software and measurements packages, etc. Practically all the scientific results of Prof. Paunović and his associates were and are based on engineering needs, activities and experiences.

Prof. Paunović is the chartered project manager with an official licence in the field of Telecommunications. He was and is the head, leading project engineer or coordinator in several tenths of major mobile radio, networks, broadcasting, satellite and radar projects (in total more than 1000 various projects, most of them realized). Beside others, Prof. Paunović and his project team designed and took part in the realization of the GSM/UMTS public mobile radio networks of Serbia, paging, Internet and multi-service networks of the Telekom of Serbia, POSTNET and KDS PTT of Serbia Networks, Government of Serbia private network, Power Utility Company of Serbia (EPS) backbone WAN optical network, YUBC – Microwave Radio Link backbone (Hungary-Serbia-Bulgaria), “Crveni Čot“ Broadcasting Center of the Radio and TV Organization of Serbia, several hundred of broadcasting coverage projects, mobile and transport networks of several electric power companies in the region, etc. Prof. Paunović and his team developed during years quite a number of various software, hardware and measurement tools, especially to mention the "WTB - integrated radio system design tool", used extensively in the design of most of the previously mentioned projects.